Logo van e-cusson.com

Algemene voorwaarden

1. Toepassing van onderhavige voorwaarden

1.1. De hierna omschreven verkoper is de BVBA APRINTEX, waarvan de maatschappelijke en exploitatie-zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1, (tél. : +32(0)56/969.796 - mail : info@aprintex.be), en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.058.043 (BTW BE0890.058.043).

1.2. De koper wordt hieronder bepaald als de vennootschap of de natuurlijke persoon die het aanbod in de prijsofferte van de verkoper goedkeurt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de koper bij de verkoper worden gedaan en op alle verkoopovereenkomsten tussen hen, met inbegrip van alle bijkomende dienstverleningen. Ze kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: www.aprintex.be en kunnen als pdf-bestand worden opgeslagen. Ze zijn toegevoegd aan alle documenten van de verkoper.

1.4. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben, behoudens schriftelijke toestemming van de verkoper, voorrang op alle andere algemene en specifieke voorwaarden van de koper.

1.5. De koper verbindt zich ertoe om de verkoper ten laatste bij goedkeuring van de prijsofferte van de verkoper te melden of de bestelling privé dan wel zakelijk is. Tenzij anders vermeld erkennen de partijen dat de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst bij deze voorwaarden hoofdzakelijk voortkomen uit en/of zich voordoen op de maatschappelijke zetel van de verkoper, die van een of meerdere van diens filialen of van een van zijn opslagplaatsen.

2. Bediening

2.1. De offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Elk product is vergezeld van een beschrijving die de verkoper heeft opgesteld op basis van de beschrijving van de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn louter ter illustratie en geven een getrouw beeld. Ze hebben echter geen contractueel karakter en stemmen dus niet noodzakelijk perfect overeen met de fysieke producten.

2.2. Tijdens het bezoek aan de website van de verkoper kiest de koper het type en de hoeveelheid van het gewenste product, evenals de kenmerken die hij aan deze producten aangebracht wil zien. De koper voert zijn persoonsgegevens in en dient zijn prijsaanvraag in bij de verkoper. De verkoper stuurt zo snel mogelijk een prijsofferte naar de koper via e-mail met daarin de kenmerken van het gewenste product. Alles is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Binnen de 31 dagen vanaf deze verzending aanvaardt de koper de prijsofferte. Zo niet vervalt de offerte. Als de koper wijzigingen aanbrengt, stuurt de verkoper een nieuwe prijsofferte die geldig is volgens de voormelde voorwaarden. De goedkeuring van de definitieve prijsofferte vormt de sluiting van de verkoopovereenkomst en onderwerpt de partijen aan deze algemene voorwaarden. De verkoper stuurt de koper een bevestiging van de bestelling.

2.3. De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product.

De koper is eveneens verantwoordelijk voor de door hem verstuurde modellen/ontwerpen/logo's.

De koper verzekert dat hij de eigenaar is van de auteursrechten van het logo of ontwerp. Hij verzekert uitdrukkelijk dat deze laatste niet in strijd is met de rechten van een derde, en dat met name alle nodige toestemmingen zijn verkregen voor de elementen die in het logo/ontwerp zijn gebruikt.

De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval de koper hem onjuiste informatie heeft verstrekt.

3. Prijs en betaling

3.1. De verkoopprijs in de prijsofferte kan worden gewijzigd tot aan de goedkeuring van de koper, waardoor ze definitief wordt, behoudens bij overmacht.

3.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze aanvullende zakelijke of persoonlijke zekerheidsstellingen te eisen. Als deze niet worden gesteld, wordt elke verbintenis tussen de partijen nietig geacht.

3.3. Tenzij anders bepaald, worden de facturen van de verkoper contant en zonder korting in euro betaald op de maatschappelijke zetel van de verkoper of op zijn bankrekening.

3.4. Alle klachten met betrekking tot de factuur moeten via aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld, en dit ten laatste binnen de acht dagen na zijn ontvangst, zo niet wordt er geen rekening mee gehouden. Na deze termijn wordt de factuur als aanvaard door de koper beschouwd.

3.5. Als een factuur binnen de 15 dagen na verzending niet is betaald, is de koper bovenop de koopsom aan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten van 1,5% per maand verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding met een totaalbedrag van 15% van de hoofdsom van de bestelling exclusief btw, intresten en kosten, met een minimumbedrag van € 75.

3.6. Behoudens een andersluidende bepaling, kan de consument zoals bepaald door artikel I.1, 2°, van het Wetboek economisch recht schadevergoedingen en rente eisen, in de mate en onder de voorwaarden van deze clausule, als we onze verplichtingen niet nakomen.

3.7. Als een factuur gerechtelijk wordt geïnd, is de koper bovendien redelijke inningskosten verschuldigd, zoals advocatenkosten en de interne beheerkosten die het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding zouden overschrijden.

3.8. Als de koper een enkele vervaldatum voor betaling niet naleeft, ongeacht om welke reden dan ook, dan moeten alle latere betalingen worden uitgevoerd, ten laatste bij de volgende bestelling van de koper. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om in dit geval de uitvoering van andere lopende bestellingen op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

4. Levering

4.1. Behalve in het geval van verkoop aan de consument, draagt de koper de vervoerskosten en de productrisico's zodra hij bezit van de producten neemt en, als dat niet gebeurt, zodra deze te zijner beschikking worden gesteld. In het geval de koper een andere plaats van levering vermeldt, zijn de risico's en kosten met betrekking tot de verwijdering en in voorkomend geval de opberging van de producten te zijnen laste, tenzij bij bedrog of zware fout van onze kant of door onze aangestelden.

4.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een leveringstermijn alleen ter informatie wordt gegeven. Geen enkele laattijdige levering geeft de koper het recht om de verkoopovereenkomst op te zeggen of geen schadevergoedingen en interesten aan de verkoper te betalen, tenzij bij bedrog of zware fout van onze kant of door onze aangestelden.

4.3. De verkoper heeft bovendien het recht om te weigeren zijn producten te verkopen in functie van de beschikbaarheid van de voorraden, of om een andere legitieme reden, en behoudt het recht om gedeeltelijke leveringen te doen. De prijzen zijn exclusief de paletten, verpakkingen en overige aanvullende kosten. De voorwaarden voor de terugname van paletten en verpakkingen moeten via een speciale overeenkomst worden bepaald.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De geleverde producten blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van verwijlinteresten en eventuele schadevergoedingen.

5.2. De verkoper kan een beroep doen op deze clausule van eigendomsvoorbehoud en dit binnen de acht dagen na de verzending van een ingebrekestelling voor betaling via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, gericht aan de koper en waar geen nuttig gevolg aan gegeven is. De goederen moeten ons dan onmiddellijk en op eenvoudig verzoek worden teruggestuurd. Bijgevolg is het de klant uitdrukkelijk verboden om de goederen die voorwerp uitmaken van de overeenkomst te verkopen, af te staan, in pand te geven of in het algemeen te vervreemden vóór de aanzuivering van zijn rekening.

5.3. De koper verbindt zich ertoe de koper in te lichten over elk beslag die een derde partij uitoefent op verkochte producten waarvan de prijs niet volledig is betaald.

5.4. Op dezelfde manier verbindt de koper zich ertoe de verkoper onmiddellijk in te lichten in het geval de geleverde en niet-betaalde producten zich op plaatsen bevinden die door de koper zijn gehuurd.

6. Garantie

De koper verbindt zich ertoe de hem geleverde producten bij hun levering aan een grondig onderzoek te onderwerpen, conform zijn bekwaamheden.

6.1. Koper met professionele doeleinden:

De producten worden geacht ten laatste vijf kalenderdagen na de levering door de koper aanvaard te worden, met uitzondering van nauwkeurig en gedetailleerd bezwaar dat ons vóór het vervallen van deze termijn via aangetekend schrijven bereikt.

De goedkeuring moet alle zichtbare gebreken dekken, dat zijn al deze die de koper na aandachtige en ernstige controle kan opsporen op het ogenblik van levering of binnen de vijf kalenderdagen.

We geven een garantie tegen verborgen gebreken op de producten die we verkopen, en dit gedurende een periode van 6 maanden na levering. Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

De garantie kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gebrek maakt het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het doorgaans is bedoeld of voor een speciaal gebruik dat uitdrukkelijk vermeld staat in de bijzondere verkoopvoorwaarden;
  • Het product is naar behoren gemonteerd en geplaatst;
  • Het product wordt in normale omstandigheden gebruikt;

De garantie is met name niet van toepassing als de bij de levering meegedeelde onderhouds- en gebruiksinstructies niet zijn nageleefd, evenals bij wijziging, demontage of reparatie door een niet professioneel gekwalificeerde persoon.

Om een garantie te kunnen inroepen, moet de koper ons elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken melden via een aangetekende brief en binnen een maximale termijn van één maand nadat deze de gebreken heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

Onze garantie is naar onze keuze beperkt tot de gratis reparatie of vervanging van de defecte goederen. Deze worden in geen enkel geval terugbetaald. De koper moet het defecte toestel op zijn kosten en risico's naar onze vestigingen terugsturen zodat tot reparatie of vervanging kan worden overgegaan. We nemen de kosten voor het terugsturen naar onze vestigingen en de kosten voor het terugsturen naar de koper op ons als het apparaat waarop de garantie van toepassing is, daadwerkelijk defect blijkt.

6.2. Koper met niet-professionele doeleinden:

De koper geniet wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Voor tweedehandsgoederen bedraagt de garantieperiode één jaar vanaf de levering van het goed.

Conform artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de consument de verkoper inlichten over het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het defect heeft vastgesteld. De commerciële garantie is onverminderd deze rechten van toepassing.

De originele factuur moet bij elk garantieverzoek verplicht worden voorgelegd om na te gaan of Aprintex bvba wel de eindverkoper is van het product. De garantie is niet langer van toepassing als de serienummers niet overeenstemmen, als de eventuele zegels verbroken, beschadigd of verplaatst zijn. Er wordt de klant overigens gevraagd om het materiaal waarop hij de garantie wil laten toepassen in originele verpakking en met alle accessoires in te dienen.

7. Geen herroepingsrecht voor de consumenten

Conform de wet heeft de consument het recht de verkoper te informeren dat hij/zij afziet van de aankoop zonder boete en aanduiding van een reden, binnen de 14 dagen, tellend van de dag na de levering van het goed of na het afsluiten van de dienstenovereenkomst. Dit opzeggingsrecht geldt niet voor de professionele koper.

De koper-consument kan dit ook doen door ons volgend formulier te sturen.

De consument wordt ingelicht dat hij in de volgende gevallen zijn herroepingsrecht niet kan inroepen (art.VI.53 van het Wetboek economisch recht):

  • Levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
  • Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de consument is verbroken;
  • Levering van digitale content zonder materiële drager, als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de consument, die ook heeft erkend zo zijn herroepingsrecht te verliezen.

Binnen deze termijn moet de consument zijn beslissing tot herroeping melden via een ondubbelzinnige verklaring, ofwel via e-mail naar volgend adres info@aprintex.be, ofwel per post naar het adres van onze maatschappelijke zetel zoals hierboven vermeld. In het geval van herroeping stort de verkoper alle van de koper ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten, maar niet de kosten voor terugsturen, en dit zonder buitensporige vertraging.

De kosten voor terugsturen zijn ten laste van de koper en de goederen worden op zijn kosten en risico's getransporteerd.

Het goed moet in zijn originele verpakking worden teruggestuurd, vergezeld van alle accessoires en de gebruikershandleiding, en mag geen enkele andere beschadiging hebben opgelopen dan deze ten gevolge van de noodzakelijke handelingen om de aard, kenmerken en goede werking van vast te stellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om niet tot een gedeeltelijke terugbetaling over te gaan als blijkt dat het teruggestuurde goed beschadigd of onvolledig is.

De terugbetaling moet worden uitgevoerd ten laatste binnen de 14 werkdagen na de ontvangstdatum van de goederen die het voorwerp zijn van het herroepingsverzoek of na de datum van ontvangst van het bewijs van het terugsturen van deze goederen. De terugbetaling moet gebeuren op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

8. Overmacht

8.1. Elke gebeurtenis zoals met name alle onderbrekingen van de productie, het transport of de levering, stakingen, lock-out, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, onvoldoende grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden en meer in het algemeen elke gebeurtenis van soortgelijke aard met gevolgen voor de partijen of hun leverancier en die de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertragen of onmogelijk maken of de uitvoering van hun respectieve verplichtingen opschorten.

8.2. De partij die zo'n gebeurtenis inroept, moet de andere partij zo snel mogelijk het bewijs van de gebeurtenis melden. De uitvoering van zijn verplichtingen wordt opgeschort tot de melding van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen enkele partij van de andere een schadeloosstelling kan eisen.

8.3. De partijen stellen alles in het werk om de moeilijkheden en/of veroorzaakte schade te beperken.z

8.4. Als de overmacht langer dan 60 dagen duurt, stellen de partijen alles in het werk om de latere uitvoering van de verkoopovereenkomst opnieuw te onderhandelen.

8.5. Als er geen overeenkomst is, heeft elke partij het recht om deze te beëindigen via een melding aan de andere partij.

9. Onderaanneming en overdracht

De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper. Hij kan de verkoop ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper.

10. Bescherming van de privacy

10.1. De verkoper moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) naleven. De verwerking van de persoonsgegevens van de koper door de verkoper is bedoeld voor de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, via toestemming van de koper, de promotie van producten en diensten van de verkoper, het opstellen van gepersonaliseerde informatiecampagnes et directmarketing, ook via e-mail.

Meer informatie over de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we ze verwerken, vindt u in ons privacybeleid dat beschikbaar is op aanvraag of rechtstreeks online: privacybeleid.

10.3. De verwerkingsverantwoordelijke is de gedelegeerd bestuurder van de verkoper.

10.4. De koper machtigt de verkoper om de verkoop van goederen of de verlening van diensten op grond van deze overeenkomst te melden, met als strikt doel de promotie van de door de verkoper verkochte producten en/of verleende diensten. Deze promotie wordt naar de koper gestuurd, die deze toestemming op elk ogenblik kan intrekken. De koper kan na deze promotie echter nooit, in welke hoedanigheid ook, schadevergoedingen en intresten eisen.

11. Algemeen

11.1. De nietigheid of ontoepasbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of ontoepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die op economisch vlak het meest met de nietige of ontoepasbare clausule overeenstemt.

11.2. Het feit dat de verkoper op een bepaald ogenblik geen beroep doet op een van deze algemene verkoopvoorwaarden, betekent niet dat hij afstand doet van het recht om later een beroep op te doen.

11.3. Alle communicatie of meldingen tussen de partijen moeten geldig worden verricht via aangetekend schrijven, fax, e-mail met ontvangstbevestiging, voor de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en voor de koper op zijn maatschappelijke zetel of woonplaats.

11.4. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden blijven echter deze die meegedeeld zijn bij de bevestiging van de offerte of van de bestelling.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1. De contractuele relaties tussen de partijen, evenals deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht, zelfs als er garantie wordt ingeroepen. De partijen komen uitdrukkelijk overeen om het Verdrag van Wenen betreffende de internationale verkoop van goederen niet toe te passen.

12.2. Elk geschil betreffende de opstelling, uitvoering, interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, en dat niet in der minne kan worden opgelost, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen en, in voorkomend geval, van de vrederechter van het tweede kanton van Namen, die in het Frans recht spreken.